باکس های هتلی، اداری و خانگی نیکا قابل نصب بر روی دیوار ، کف زمین و …

سیستم قفل : کارتی ، دیجیتالی و کلیدی