کارخانجات صندوق نسوز خرّم که امروز بادر دست داشتن چهار مجتمع تولیدی پیشرفته در راه خودکفایی کامل صنعتی گام برمی دارد درسال 1297هجری شمسی توسط پسر استاد حسن بنا(معمارباشی) استاد محمد خرّم ((بنیانگذار صنایع فلزی و صنعت صندوق نسوز در ایران)) کار خود را از یک کارگاه کوچک آهنگری در سه راه امین حضور تهران آغاز ونیروی بازوان آن پولاد مرد و سندان آهنگری که سرمایه کارگاه را تشکیل می داد از آن زمان آرم کارخانه خرّم اطمینان بخش کلیه تولیدات خرّم شده است.گسترش روزافزون و بهره گیری از بالاترین تخصصها و ماشین آلات پیشرفته صنعتی نام خرّم را به عنوان آشناترین و مطمن ترین نام در صنایع فلزی کشور مطرح گردانید.