شرایط و قوانین استفاده از گارانتی


کارت ضمانت:

*لازم به ذکر است که استفاده از گارانتی تنها با داشتن کارت ضمانت امکان پذیر است.*

*قبل از استفاده از گارانتی حتما شرایط زیر را مد نظر قرار دهید.*

موارد ضمانت:

1. خرابی قفل اعم از کلیدی یا رمزی

2. اشکال در سیسنم زبانه بندی صندوق بنا به تشخیص واحد خدمات پس از فروش

توجه فرمایید که موارد زیر شامل ضمانت نمی‌شود:

– شکستن کلید یا مکانیک درب

– دستکاری قفل رمزخور و یا کلیدخور دارای ضمانت نمی باشد

– فراموش کردن رمز